RSS
|
آب‌های زیرزمینی به دلیل عدم شناخت صحیح، عدم درک میزان آسیب‌پذیری سریع و پنهان‌ بودن از دیدها کمتر مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که در دهه‌های اخیر، آلودگی فزاینده آبخوان‌ها و برداشت در مقیاس وسیع و بیش از حد آب زیرزمینی در اثر ورود تکنولوژی پمپاژ‌، ضرورت اقدامات پیشگیرانه و آگاهی بخش را پررنگ‌تر ساخته است، چرا که اگر وضعیت همچون گذشته پیش رود دیگر آبی برای استخراج وجود نخواهد داشت و پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی به معنای خشک شدن مناطق پایین دست و از بین رفتن چاه‌ها و چشمه‌ها و قنوات است.
حیات کشور در گرو طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی
تداوم طرح احیاء و تعادل بخشی، پایداری منابع آب زیرزمینی را تضمین می کند

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صنعت آب و برق(پاراب) ،منابع زیرزمینی آب به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از آب‌های سطحی و بارندگی تغذیه می‌شوند؛ بنابراین استفاده پایدار از این منابع به معنای برداشت محدود از آن‌هاست. طی سالیان متمادی در کشور برداشت آب از منابع زیرزمینی از میزان تغذیه سالیانه آن‌ها بیشتر بوده که این امر به معنای استخراج و استفاده از آبی است که در طول هزاران سال در زیر زمین ذخیره شده ‌است. با این کار سطح آب‌های زیرزمینی روز به روز افت کرده و سرانجام به جایی رسیده که اکنون بیشتر دشتهای کشور و سه دشت استان در شمار دشت های ممنوعه می باشد.
با اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی سالهای اخیر از میزان افت بیشتر سطح آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آمده و برنامه های فرارو به گونه ای طراحی شده تا موجبات بازگرداندن سطح منابع آب های زیرزمینی را فراهم آورد.
از جمله اهداف این طرح می توان به ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب زیرزمینی، جبران کسری حجم مخزن دشت های دارای بیلان منفی، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز، انسداد چاههای غیرمجاز، تغذیه مصنوعی و جایگزنی پساب با چاههای کشاورزی در دشت های ممنوعه اشاره کرد اما این مهم با اجرای برنامه هاي آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ سازي و ظرفیت سازي همچنین فراهم آوردن بستر سرمایه اجتماعی و سازماندهی و سمت و سو دادن به آن به منظور اصلاح روند مصرف و بازگرداندن تعادل به آب هاي زیرزمینی و تضمین پایداري آن میسر می گردد.

زمان انتشار: 1396/05/25 به نقل از پايگاه اطلاع رساني صنعت آب و برق(پاراب) نسخه چاپی
ذخیره شده ها